O parafii

Parafia Kozielice jest położona w gminie Kozielice, czyli w zachodniej części województwa Zachodniopomorskiego. Parafia pw. Świętego Stanisława B. M. należy do Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, dekanatu Banie. W skład parafii Kozielice wchodzą następujące miejscowości: Łozice, Rokity, Mielno, Siemczyn, Kozielice, Przydarłów oraz Zadeklino. Parafia posiada cztery kościoły w miejscowościach: Łozice, Rokity, Mielno oraz kościół parafialny w Kozielicach.

 

Kościoły Parafii Kozielice
W gminie Kozielice występuje wiele cennych obiektów historycznych w postaci zabytków i stanowisk archeologicznych, do których możemy zaliczyć cmentarze, zabytkowe kościoły, budynki mieszkalne oraz historyczne układy przestrzenne.

Jednym z najstarszych zabytków Kozielic jest późnogotycki kościół z przełomu XV i XVI wieku z drewnianą wieżą i barokowym hełmem z XVII wieku. Zasadnicza budowla pochodzi z okresu późnego średniowiecza (około 1500 r.). Pod koniec XIX wieku kościół uległ przebudowie, podczas której usunięto dużo starych szczegółów architektonicznych, zmieniając w znaczącym stopniu jego pierwotny układ i wystrój. Wybudowana w tym okresie apsyda zakryła częściowo wystrój średniowieczny na wschodniej ścianie. Szczegóły te zostały ponadto niepotrzebnie otynkowane. Szczyt wschodni udekorowany jest 10 blendami zwieńczonymi półostrymi i pełnymi łukami, wewnątrz nich występują późnogotyckie maswerki. Na zachodniej stronie usytuowana jest wieża kościoła z ryglówki zwieńczona barokowym hełmem. Wnętrze kościoła charakteryzuje się neogotyckim wystrojem, na który składa się – chór muzyczny, prospekt organowy firmy Gruneberg z 1889 roku i ławki. Brak zniszczonego barokowego ołtarza i demontaż ambony na początku lat 90- tych przyczynił się do poważnych zmian wystroju kościoła. Do wyposażenia kościoła należał , ofiarowany przez Jadwigę von Burgstorf (ur. 1670 r. w Osten) kielich mszalny ze srebra, mający na uchwycie główki aniołów, który nie dotrwał do naszych czasów. Kościół pod wezwaniem św. Stanisława poświęcony został 21 sierpnia 1945 r. przez księdza Józefa Króla z Towarzystwa Chrystusowego. Do początku lat 90 – tych wnętrze kościoła zdobiły malowidła ścienne – Pięciu Braci Polskich ( Jana, Mateusza, Benedykta, Izaaka i Krystyna) oraz Świętych Polskich ( św. Wojciech, św. Jacka, św. Andrzeja Boboli i bł. o. Kolbe). Nad wejściem do kościoła przedstawiona była „Ostatnia wieczerza”. Dokonano również wymiany powierzchni podłogowej zastępując cegłę płytką ceramiczną. Ostatnie lata to okres intensywnych prac w kościele i wokół niego –wymiana instalacji elektrycznej, położenie nowej dachówki, kamiennego chodnika i drogi wokół kościoła. Działania te są zasługą księdza Tomasza Koszyka – proboszcza parafii Kozielice.

Późnogotycki kościół w Łozicach wzniesiony został na przełomie XIV i XV wieku w północno-zachodniej części wsi. Była to świątynia salowa, bez wyodrębnionego prezbiterium, zbudowana z głazów narzutowych na planie prostokąta z ceglanym (blendowym) szczytem wschodnim. Obiektowi temu towarzyszyła drewniana wieża z barokowym ostrosłupowym hełmem. Administracyjnie kościół związany był z parafią w Mielnie a patronat sprawował właściciel majątku. Na początku XX wieku do jego wyposażenia zaliczono: ołtarz ambonalny o barokowej formie snycerskiej, chrzcielnicę granitową, dwa świeczniki drewniane i dwa z brązu ( datowane na 1762 r.) oraz XVIII- wieczny srebrny kielich. W 1945 roku kościół został częściowo zniszczony a następnie w późniejszym czasie rozebrany. Przez następne kilkadziesiąt lat kościół popadał w coraz większą ruinę. W pierwszych latach XXI wieku zachowana była właściwie ściana południowa i wschodnia- w dolnej części kamienna z dwoma otworami okiennymi o łagodnych łukach rozdzielonych blendą, wyżej ceglana z ośmioma blendami i sterczynami. Na terenie przykościelnym położony jest cmentarz wiejski (pow. ca 0,8 ha), jego granice wytyczał XV-wieczny mur kamienny z późnogotycką bramką ceglaną datowaną na około 1550 rok, której zdobione wnętrze blendy, wypełnia złożony ornament maswerku sieciowego. Bramka ta zaliczana jest do najciekawszych tego typu zabytków występujących na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Na placu cmentarnym znajdują się pozostałości zniszczonego pomnika mieszkańców Łozic, którzy zginęli podczas pierwszej wojny światowej. Ruina kościoła w coraz większym stopniu groziła zawaleniem. W 2005 roku ksiądz Tomasz Koszyk proboszcz parafii w Kozielicach podjął inicjatywę odbudowy kościoła w Łozicach. Kamień węgielny został wmurowany 13 maja 2006 roku. Dzięki wielkiej charyzmie i zaangażowaniu księdza Koszyka, wsparciu władz Gminy Kozielice – Wójta Edwarda Kicińskiego i Rady Gminy w Kozielicach jak również mieszkańców Łozic kościół odbudowano.

Kościół w Mielnie pochodzi z 1891 roku, na planie prostokąta, od wschodu wydzielona apsyda trójboczna, od zachodu wieża na kwadracie, w której jest zegar i 3 dzwony (o średnicy 92 cm z gotyckim napisem: + O REX GLORIE VENICUM PACE, drugi dzwon o średnicy mniejszej z napisem gotyckim oraz datą ANNO DOMINI 1568 rok, odlany przez Martena Dames). We wnętrzu kościoła – strop drewniany, empora organowa z neogotyckim prospektem organowym i ławkami. Do wyposażenia kościoła przyjęto z uprzedniego starszego: świecznik z odlewu brązowego na 12 świec pochodzący z 1761 roku, kielich mszalny srebrny z napisem: Barbara von Grumokow z 1697 roku, które nie dotrwały do naszych czasów. Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Kostki poświęcony został 12 września 1945 roku przez ks. Józefa Króla.

Kościół w Rokitach wzniesiony został z kamienia narzutowego i cegły na przełomie XV i XVI wieku w obrębie środkowej części wsi. Była to budowla salowa, bez wyodrębnionego prezbiterium, dekorowana w obrębie szczytów dachu ostrołukowymi blendami. Forma otworów okiennych ukształtowana została w trakcie XVIII-wiecznej przebudowy. Kościół rozebrano po 1945 roku i do niedawna stanowił ruinę. Obok kościoła zachował się w dobrym stanie pomnik mieszkańców Rokit, którzy zginęli na frontach I wojny światowej. Ksiądz Tomasz Koszyk kończąc odbudowę kościoła w Łozicach zaangażował się również w odbudowę kościoła w Rokitach. W realizacji tego zadania wspierają go władze gminy Kozielice i mieszkańcy Rokit.

Pastorzy w Kozielicach do 1945r.:
1. George Hertz, od 1590
2. Sasse Joachim, 1624-1629
3. Naz Michael, 1630-1643
4. Hillebrand Konstantin, 1643-1656
5. Daniel Bruno sen., 1658-1697
6. Bruno Daniel czerwca, 1697-1698
7. Johann Georg Herrgesell, 1699-1706
8. Gregory John Frederick, 1707-1709
9. Daniel Arnold, 1710-1740
10. Johann Samuel Brunnemann, 1740-1757
11. Johann Wilhelm Quyde, 1758-1781
12. Fryderyka King George, 1782-1793
13. Christian Wilhelm Auerbach, 1793-1827
14. Bluth Konstantin, 1827-1857
15. William Thoedore Hermann Quade, 1857-1859
16. Wilhelm Konrad Jan Sachse, 1860-1886
17. Friedrich August Konrstädt Wilhelm, 1888 -?
18. Otto Blessin, 1924-1928
19. Seemann Friedrich, 1930 -?

Opracowanie: mgr Robert Sójka